TF BANK - MĄDRY WYBÓR

O TF BANKU

Szwedzki bank TF Bank AB prowadzi swoją działalność od 1987 roku. Obecnie Bank oferuje swoje usługi na terenie Szwecji, Finlandii, Norwegii, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec i Polski. W ofercie Banku znajdują się lokaty oszczędnościowe oraz kredyty dla klientów indywidualnych. Nasza siedziba znajduje się w Borås, w Szwecji, a nasi pracownicy w biurach obsługi klienta mówią po polsku, szwedzku, fińsku, estońsku, norwesku, duńsku, niemiecku, hiszpańsku i angielsku. Liczba klientów, którzy nam zaufali ciągle rośnie, obecnie mamy ponad 680 000.

TF Bank AB podlega Szwedzkiemu Nadzorowi Finansowemu, PO BOX 7821, 103 97 Sztokholm, Szwecja (www.fi.se), i jest uprawniony do prowadzenia działalności transgranicznej w Finlandii, Norwegii, Estonii, Niemczech, Danii, Litwie, Łotwie, Estonii i Hiszpani. W Polsce TF Bank AB prowadzi działalność W Polsc poprzez Oddział.

TF Bank AB (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce znajduje się na zestawieniu notyfikacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego UKNF dotyczących prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności poprzez oddział.

Zgodnie z art. 48i i następne ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (dalej: Ustawy) – odpowiadającym treści art. 35 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywę 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176/338) – instytucja kredytowa może prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność bankową poprzez oddział, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 Ustawy. Tryb składania notyfikacji uregulowany jest w art. 48l Ustawy.

Działalność ta jest podejmowana w ramach wspólnotowej swobody przedsiębiorczości, przy wykorzystaniu zasady jednego paszportu europejskiego, polegającej na tym, że instytucja kredytowa, która otrzymała zezwolenie (licencję) na prowadzenie działalności bankowej w jednym z państw członkowskich EOG nie musi uzyskiwać dodatkowych zezwoleń na prowadzenie takiej działalności w innych państwach członkowskich.

Zgodnie z zasadą nadzoru państwa macierzystego, działalność bankowa oddziałów instytucji kredytowych podlega nadzorowi ze strony właściwych władz nadzorczych państwa, w którym instytucja uzyskała zezwolenie (licencję). KNF jako nadzór goszczący jest uprawniona do sprawowania nadzoru jedynie w zakresie przestrzegania przez oddział instytucji kredytowej nadzorczych norm płynności płatniczej oraz procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy, ponadto KNF ma możliwość podjęcia określonych działań w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa polskiego przez oddział instytucji kredytowej. Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych uregulowany jest w rozdziale 11a Ustawy.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O GRUPIE TF BANK

JEŚLI CHCESZ OTRZYMAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE