DOTYCZĄCE OCHRONY I PRYWATNOŚCI

Grupa TF Bank z siedzibą w 501 10 Boras, Box 947, Szwecja na terenie Polski reprezentowana przez TF Bank AB (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Gdańsku (80-244), Al. Grunwaldzka nr 103 A (dalej zwanym TF Bank) jest administratorem danych osobowych klientów oraz osób, które ubiegają się lub ubiegały się o skorzystanie z produktów i usług TF Banku, ale nie nawiązały jeszcze relacji biznesowej (dalej wnioskodawcy), co oznacza, że TF Bank określa cele oraz sposoby ich przetwarzania oraz zobowiązuje się szanować i chronić prywatność klientów i wnioskodawców.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności celem TF Banku jest przekazanie Ci dalszych szczegółów dotyczących tego, w jaki sposób przetwarzamy i zabezpieczamy uzasadniony interes w zakresie ochrony Twoich danych osobowych i Twoich praw z tym związanych. Oświadczenie o ochronie prywatności stanowi uzupełnienie do zapisów umowy z TF Bank. Przetwarzanie danych osobowych w TF Banku jest regulowane przez Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) (Rozporządzenie (UE) 2016/679). TF Bank dostarcza produkty i usługi finansowe za pośrednictwem swoich spółek zależnych i oddziałów w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Estonii, Łotwie, Litwie, Polsce, Niemczech, Austrii, Danii i Hiszpanii. RODO ma zastosowanie do wszystkich krajów EOG/UE i dlatego celem TF Banku jest, aby niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności obejmowało informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych we wszystkich krajach działalności TF Banku.

Zgodnie z Art. 4 ust. 1 RODO, poprzez dane osobowe TF Bank rozumie „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”)”. „Klient” oznacza osobę, której dane dotyczą, która nawiązała lub planuje nawiązać stosunek umowny z TF Bank. TF Bank przetwarza dane osobowe, takie jak numer identyfikacji osobowej (PESEL), adres, obywatelstwo, adres e-mail, numer telefonu, numery kont bankowych, kopia dowodu osobistego (paszport, prawo jazdy), kopia podpisu elektronicznego lub dowodu osobistego itp.

TF Bank przetwarza dane osobowe dotyczące informacji finansowych, takich jak raporty kredytowe oraz cel i zamierzony charakter relacji biznesowej.

TF Bank przetwarza dane osobowe podane w trakcie trwania relacji z klientem, takie jak zmiany w umowie, płatności, transakcje, historia transakcji itp.

TF Bank przetwarza dane osobowe osób, których dane dotyczą, które złożyły wniosek o produkty lub usługi TF Banku, ale zostały odrzucone lub z innych powodów nie nawiązały relacji klient z TF Bankiem.

3.1 Cel przetwarzania

TF Bank przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) w celach marketingowych, takich jak newslettery, marketing afiliacyjny i śledzenie wzorca zachowań klientów w Internecie
b) o wykonanie umowy kredytu, umowy depozytu, umowy karty kredytowej lub rozwiązania płatniczego dotyczącego zakupów on-line,
c) w celu spełnienia obowiązków prawnych, takich jak zapobieganie oszustwom, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, sprawozdawczość finansowa, obliczanie wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego, sprawozdawczość podatkowa i sprawozdawczość do władz kontrolnych,
d) do analizy rynku i klientów, rozwoju działalności i metod, zarządzania ryzykiem i statystyk w celu poprawy produktów, usług i komunikacji z klientami TF Banku.
e) w celu targetowania (dostosowania) działań za pośrednictwem Google Analytics, Google Ads i Facebook Ads

3.2 Podstawa prawna

Przetwarzanie danych osobowych przez TF Bank opiera się na następujących podstawach prawnych:

a) spełnienie wymagań kontraktowych

TF Bank przetwarza dane osobowe niezbędne do wykonania umowy finansowej z Tobą lub osobami, które zamierzały zawrzeć umowę z TF Bank. Obejmuje to zwykle rejestrację transakcji, kalkulację należności, fakturowanie, śledzenie zmian ryzyka kredytowego, wezwania do zapłaty itp. Przed zawarciem umowy kredytowej konieczne jest dokonanie oceny kredytowej. W tym kontekście istotne będzie, między innymi, przetwarzanie Twoich danych kontaktowych i informacji finansowych; takie jak deklaracje podatkowe, odcinki wypłaty i wszelkie noty dotyczące płatności

b) Zgoda

TF Bank wykorzystuje zgodę jako podstawę prawną do celów marketingu bezpośredniego, takich jak newslettery związane z produktami TF Banku. Wnioskodawcy i klienci mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie marketingu bezpośredniego w trakcie procesu składania wniosków i przed zawarciem umowy z TF Bank. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

c) Zobowiązania prawne

TF Bank przetwarza Twoje dane osobowe w celu wypełnienia swoich obowiązków zgodnie z przepisami prawa, regulacjami i decyzjami organów.

d) Uzasadniony interes

Wreszcie, TF Bank przetwarza Twoje dane osobowe, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z uzasadnionego interesu i gdy interes ten nie jest nadrzędny w stosunku do podstawowych praw i wolności osoby (osób), której dane dotyczą. TF Bank ocenił, że następujące czynności przetwarzania leżą w uzasadnionym interesie TF Banku:

 • do przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą, które złożyły wniosek o produkty lub usługi TF Banku, ale zostały odrzucone lub z innych powodów nie nawiązały relacji kontraktowej z TF Bank. TF Bank powinien być w stanie udokumentować władzom, że wnioski o pożyczkę są odrzucane, jeśli wnioskodawca nie ma spełnia wymagań kredytowych i/lub zdolności kredytowej, aby móc obsłużyć pożyczkę i być w stanie udokumentować odrzucenie wniosku klientowi, który na to się skarży.
 • zapobieganie oszustwom poprzez rejestrowanie istotnych zmian w informacjach o wniosku, gdy nowy wniosek o pożyczkę pojawia się wkrótce po odrzuceniu. Z tego powodu konieczne jest, aby TF Bank zachował pewne informacje o odrzuconym wniosku kredytowym przez okres po odrzuceniu.
 • z wykorzystaniem zautomatyzowanego podejmowania decyzji i tzw. profilowania. Przykładowo: TF Bank przeprowadza proces automatycznych decyzji kredytowych dotyczących wniosku kredytowego przed zawarciem umowy. Profilowanie służy do analizy klientów, opracowywania metod, marketingu, automatycznych decyzji i monitorowania transakcji w celu przeciwdziałania oszustwom. Podstawą prawną profilowania jest prawnie uzasadniony interes TF Banku, obowiązek prawny lub wykonanie umowy. TF Bank wykorzystuje profilowanie, aby zwiększyć zrozumienie swoich klientów, aby mógł świadczyć usługi i informacje bardziej dopasowane do ich potrzeb i zainteresowań, a także wypełniać obowiązki prawne.
 • korzystanie z Google Ads i Facebook Ads w celach personalizowania treści.

Bank zbiera dane osobowe z następujących źródeł:

 • z danych przekazane przez Ciebie do TF Banku
 • z danych generowanych wewnętrznie w ramach Grupy TF Bank, takie jak historia transakcji
 • od partnerów e-commerce TF Bank
 • od dostawców usług informacyjnych, takich jak rejestry prywatne i publiczne
 • od pośredników i podmiotów stowarzyszonych w składaniu wniosków o pożyczkę
 • z Biur kredytowych
 • od dostawców usług śledzących ruchy użytkowników online, na przykład za pomocą plików cookie

TF Bank będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszym oświadczeniu, chyba że dłuższe przechowywanie jest wymagane lub dozwolone przez prawo. Zwykle oznacza to (a) pięcioletni (5) okres przechowywania dla osób, które złożyły wniosek o produkt TF Bank, ale zostały odrzucone lub zdecydowały się nie podpisać umowy kredytowej, (2) dziesięcioletni (10) okres przechowywania dla klientów którzy wypowiedzieli umowę (kredyt gotówkowy, lokata, karta kredytowa, kredyt e-commerce) z TF Bank, liczony od dnia wypowiedzenia.

Twoje dane osobowe są chronione tajemnicą bankową, co oznacza, że TF Bank nie może udostępniać żadnych danych osobowych osobom nieupoważnionym.

Jeśli jest to dozwolone ze względu na tajemnicę bankową, TF Bank udostępnia niektóre dane osobowe innym odbiorcom.

Dane osobowe będą ujawniane lub przekazywane do poniższej listy stron trzecich upoważnionych jako nasze podmioty przetwarzające do działania w naszym imieniu lub w ramach Grupy TF Bank w wyznaczonych celach:

 • Inne podmioty z Grupy TF Bank i nasi współpracownicy
 • Partnerzy marketingowi i dostawcy targetowania (profilowania), tacy jak Google Analytics, Google Ads i Facebook Ads
 • Odbiorcy płatności i dostawcy płatności
 • Ubezpieczyciele
 • Dostawcy usług informacyjnych
 • Dostawcy systemów informatycznych
 • Strony trzecie będące niezależnymi kontrolerami, takie jak firmy windykacyjne, ubezpieczyciele, brokerzy, inne banki i organy administracji publicznej zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Masz prawo do informacji, w jaki sposób TF Bank przetwarza Twoje dane osobowe i możesz skontaktować się z TF Bank, jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym zarówno marketingu bezpośredniego, jak i korzystania z usług śledzenia, takich jak pliki cookie
 • Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez TF Bank, chyba że TF Bank ma prawo lub obowiązek prawny do nieudostępniania danych osobowych lub dane mogą zostać ujawnione w bezpieczny sposób
 • Masz prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, jeśli spełnione są określone wymagania, a TF Bank nie może już udowodnić podstawy prawnej przetwarzania
 • Masz prawo do przenoszenia danych, które jest ściśle związane z prawem dostępu, ale różni się od niego pod pewnymi względami. Prawo do przenoszenia danych umożliwia Ci otrzymanie danych osobowych, które dostarczyłeś TF Bank, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłanie tych danych innemu administratorowi danych.
 • Masz prawo złożyć skargę związaną z przetwarzaniem danych bezpośrednio do TF Bank, patrz dane kontaktowe w punkcie 8. Jeśli nie jesteś zadowolony z odpowiedzi otrzymanej od TF Banku, masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzoru.
 • Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, chyba że prawnie uzasadniony interes jest nadrzędny w stosunku do Twoich podstawowych praw i wolności

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw opisanych w pkt. 7 lub masz pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub chcesz złożyć skargę do TF Banku, możesz skontaktować się pisemnie na adres korespondencyjny:

TF Bank AB (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce,
Al. Grunwaldzka 103A,
80-244 Gdańsk

TF Bank może edytować niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności. Najnowsza wersja oświadczenia o ochronie prywatności powinna być zawsze dostępna na naszych stronach internetowych.